Rabu, 5 Oktober 2011

apa itu rang undang - undang kampong baru

D.R. 25/2011
RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN
PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU 2011
sUsUNAN fAsAl
Ba h a g i a n I
PERMUlAAN
fasal
1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
Ba h a g i a n II
PERBADANAN
3. Penubuhan Perbadanan
4. Meterai perbadanan
5. Keanggotaan Perbadanan
6. Jadual Pertama
7. Tempoh jawatan
8. saraan dan elaun
9. Pembatalan pelantikan dan peletakan jawatan
10. Pengosongan jawatan
11. Penjalanan sementara fungsi Pengerusi
12. Jawatankuasa
13. Penzahiran kepentingan2 Rang Undang-Undang
Ba h a g i a n III
fUNGsI DAN KUAsA PERBADANAN
fasal
14. fungsi Perbadanan
15. Kuasa Perbadanan
16. Pewakilan fungsi dan kuasa Perbadanan
17. Arahan oleh Menteri
18. Penyata, laporan, akaun dan maklumat
Ba h a g i a n Iv
MAJlIs PENAsIHAT
19. Majlis Penasihat
20. Anggota Majlis Penasihat
21. Tempoh jawatan
22. Pembatalan pelantikan dan peletakan jawatan
23. Penjalanan sementara fungsi Pengerusi
24. Pengosongan jawatan dan pengisian kekosongan
25. Penzahiran kepentingan
26. Elaun
Ba h a g i a n v
PEKERJA PERBADANAN
27. Ketua Pegawai Eksekutif
28. Penjalanan sementara fungsi Ketua Pegawai Eksekutif
29. Pelantikan pekerja Perbadanan
30. syarat-syarat perkhidmatan
31. Pinjaman, biasiswa dan wang pendahuluan
32. Pembayaran faedah persaraan, dsb.
33. surcaj
34. Perbadanan boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 3

Tiada ulasan: